HOLATA-LOETZ Danuta, LÖTZ Gunther - Droga Arago ?ska. Szlaki do Santiago de Compostela.

Année de parution: 2010
Langue: Polonais Polski Polish pl

(POL. Pruszków, Rewasz. 2010) : "Przewodnik". (pl)

Mis à jour le dimanche 25 août 2013
Répondre à cet article
 • Mars 2012
  17:46
  HOLATA-LOETZ Danuta, LÖTZ Gunther - Droga Arago ?ska. Szlaki do Santiago de Compostela.
  par Bernard Delhomme

  240 stron, ca ?o ?? w kolorze, 88 fotografii, 37 mapek i planików, ok ?adka mi ?kka ze skrzyde ?kami, wewn ?trz przedniego skrzyde ?ka przegl ?dowa mapka pogranicza Francji i Hiszpanii przez, który prowadzi Droga. Wydanie I. Pruszków 2010

  Historia pielgrzymowania do Composteli ma swoje wzloty i upadki ; wielotysi ?czne rzesze z ca ?ej ?redniowiecznej Christianitas, czas zapomnienia w okresie Odrodzenia, Reformacji, O ?wiecenia i Rewolucji, pierwiastki odrodzenia religijnego w dobie obecnej, wszystko to odzwierciedla histori ? Europy. Dotyczy jej dziejów politycznych, religijnych i spo ?ecznych w równym stopniu, co historii sztuki. W ?drówka Szlakiem Jakóbowym do Composteli jest zatem tak ?e w ?drówk ? przez histori ? naszego kontynentu.

  Pielgrzymi w ?druj ?cy do grobu ?w. Jakóba w Composteli przekraczaj ? Pireneje dwoma historycznymi szlakami. Bardziej znany wiedzie przez prze ??cz Ibaneta i zwany jest Camino Frances. Drugi, prowadz ?cy przez prze ??cz Somport, nosi nazw ? Camino Aragones. Oba szlaki spotykaj ? si ? ko ?o miejscowo ?ci Obanos, by wspólnie ju ? skierowa ? si ? ku Santiago. Trasa przez Aragoni ? mierz ?ca od prze ??czy do Obanos 160 km, uchodzi za drog ? dla do ?wiadczonych piechurów. Przez to spotyka si ? na niej mniej ludzi, co pozwala cieszy ? si ? spokojem na szlaku i w schroniskach. Camino Aragones jest te ? szlakiem koneserów, którzy doceniaj ? jego wyj ?tkowy charakter - skarby roma ?skiej architektury i wielk ? ró ?norodno ?? krajobrazów na wzgl ?dnie niewielkiej przestrzeni.