CEGLINSKA Anna, KARAS Henryk, MENDYK Emil, SMYK Jacek - Droga ?w. Jakuba. Via Regia. Dolny ?l ?sk.

Année de parution: 2006
Langue: Polonais Polski Polish pl

(POL. Lubomierz, Fundacja Wioski Franciszkanskiej.2006) : 
"Przewodnik pielgrzyma".

Mis à jour le lundi 12 mars 2012
Répondre à cet article
 • Mars 2012
  19:15
  X collectif - Droga sw. Jakuba Via Regia. Dolny Slask.
  par Bernard Delhomme

  108 stron na papierze kredowym w pe ?nym kolorze, format A5 (200 x 130 mm), 135 barwnych ilustracji w tek ?cie, 17 kolorowych mapek i planików miejscowo ?ci z zaznaczon ? tras ? w ?drówki. Oprawa mi ?kka na spr ??ynkach, ze skrzyde ?kiem, b ?d ?cym zarazem legitymacj ? pielgrzyma (credencial). Wydanie I. Janice 2006

  Od po ?owy lat 80. zesz ?ego stulecia obserwuje si ? fenomen o ?ywienia ruchu na starodawnym szlaku p ?tniczym do Santiago de Compostela. Ze wszystkich krajów ci ?gn ? ludzie ró ?nych wyzna ?, kultur i j ?zyków by spotka ? si ? przy grobie aposto ?a Jakuba i prze ?amuj ?c ró ?norakie bariery i uprzedzenia odkrywa ? korzenie Starego Kontynentu. W ten sposób, cz ?sto zupe ?nie nieu ?wiadomiony odpowiadaj ? na wezwanie Jana Paw ?a II, który w 1982 r. tak wo ?a ? z Composteli : ...kieruj ? co ciebie, stara Europo, wo ?anie pe ?ne mi ?o ?ci : Odnajd ? siebie sam ?! B ?d ? sob ?! Odkryj swoje pocz ?tki ! Tchnij ?ycie w swoje korzenie ! Oddaj cesarzowi to co cesarskie, Bogu za ? to co Boskie !...
  W 1986 r. Rada Europy og ?osi ?a Drog ? ?w. Jakuba pierwszym europejskim szlakiem o wielkim znaczeniu kulturowym. Zaapelowano do w ?adz, instytucji oraz obywateli o odtwarzanie szlaków jakubowych i przywrócenie ich dawnego znaczenia.

  Na terenie Polski jako pierwsz ? odtworzono Dolno ?l ?sk ? Drog ? ?w. Jakuba ??cz ?c ? Jakubów k. G ?ogowa ze Zgorzelcem (2005 r.). W rok pó ?niej wyznakowano Drog ? Wielkopolsk ? z Gniezna do Jakubowa.
  Droga Dolno ?l ?ska jest wariantem starodawnego traktu komunikacyjnego zwanego Via Regia. Trasa : Brzeg - Ma ?ujowice - Ole ?nica Ma ?a - Marszowice - O ?awa - Sobocisko - Grodziszów - Siechnice - Trestno - Wroc ?aw - Wojnowice - Mi ?kinia - ?roda ?l ?ska - Proszków - Malczyce - Lubi ?? - Prochowice - Legnica - Krotoszyce - Legnickie Pole - Winnica - Wysocko - Z ?otoryja - Pielgrzymka - Lwówek ?l ?ski - Niwnice - Wolbromów - Luba ? - Pisarzowice - Henryków - S ?awnikowice - J ?drzychowice - Zgorzelec/Görlitz.

  Autorzy opisali do ?? szczegó ?owo drog ? pielgrzymki oznakowan ? ?ó ?tymi muszlami. Oprócz suchego opisu trasy podane s ? w formie kapsu ? liczne informacje krajoznawcze dotycz ?ce historii, przyrody i dnia dzisiejszego odwiedzanego terenu. Szczególn ? uwag ? po ?wi ?cono miejscom kultu, sanktuariom i obiektom sakralnym znajduj ?cym si ? na trasie i w pobli ?u niej. W odr ?bnym rozdziale podano informacje praktyczne, g ?ównie o mo ?liwo ?ci znalezienia taniego noclegu na trasie.

  Buen Camino !