CEGLINSKA Anna, KARAS Henryk, MENDYK Emil, SMYK Jacek - Droga ?w. Jakuba. Gniezno - Zgorzelec - Praga. Cz ??? polska.

Année de parution: 2006
Langue: Polonais Polski Polish pl

(POL. Lubomierz, Fundacja Wioski Franciszka ?skiej. 2006) : "Przewodnik pielgrzyma".

Mis à jour le samedi 24 août 2013
Répondre à cet article
 • Mars 2012
  19:28
  CEGLINSKA Anna, KARAS Henryk, MENDYK Emil, SMYK Jacek - Droga ?w. Jakuba. Gniezno - Zgorzelec - Praga. Cz ??? polska.
  par Bernard Delhomme

  126 stron na papierze kredowym w pe ?nym kolorze, format A5 (200 x 130 mm), 145 barwnych ilustracji w tek ?cie, 25 kolorowych mapek i planików miejscowo ?ci z zaznaczon ? tras ? w ?drówki. Oprawa mi ?kka na spr ??ynkach, ze skrzyde ?kiem, b ?d ?cym zarazem legitymacj ? pielgrzyma (credencial). Wydanie I. Janice 2006

  Od po ?owy lat 80. zesz ?ego stulecia obserwuje si ? fenomen o ?ywienia ruchu na starodawnym szlaku p ?tniczym do Santiago de Compostela. Ze wszystkich krajów ci ?gn ? ludzie ró ?nych wyzna ?, kultur i j ?zyków by spotka ? si ? przy grobie aposto ?a Jakuba i prze ?amuj ?c ró ?norakie bariery i uprzedzenia odkrywa ? korzenie Starego Kontynentu. W ten sposób, cz ?sto zupe ?nie nieu ?wiadomiony odpowiadaj ? na wezwanie Jana Paw ?a II, który w 1982 r. tak wo ?a ? z Composteli : ...kieruj ? co ciebie, stara Europo, wo ?anie pe ?ne mi ?o ?ci : Odnajd ? siebie sam ?! B ?d ? sob ?! Odkryj swoje pocz ?tki ! Tchnij ?ycie w swoje korzenie ! Oddaj cesarzowi to co cesarskie, Bogu za ? to co Boskie !...

  W 1986 r. Rada Europy og ?osi ?a Drog ? ?w. Jakuba pierwszym europejskim szlakiem o wielkim znaczeniu kulturowym. Zaapelowano do w ?adz, instytucji oraz obywateli o odtwarzanie szlaków jakubowych i przywrócenie ich dawnego znaczenia.

  Na terenie Polski jako pierwsz ? odtworzono Dolno ?l ?sk ? Drog ? ?w. Jakuba ??cz ?c ? Jakubów k. G ?ogowa ze Zgorzelcem (2005 r.). W rok pó ?niej wyznakowano Drog ? Wielkopolsk ? z Gniezna do Jakubowa.
  Przewodnik prowadzi wielkopolskim i dolno ?l ?skim odcinkiem Drogi ?w. Jakuba (392 km). Trasa : Gniezno - Siemianowo - Ostrów Lednicki - D ?brówka Ko ?cielna - Murowana Go ?lina - Pozna ? - G ?uszyna - Rogalinek - ?abno - Manieczki - R ?bi ? - Lubi ? - Krzywi ? - ?wierczyna - Osieczna - Leszno - Wschowa - Szlichtyngowa - G ?ogów - Jakubów - Grodowiec - Polkowice - Pogorzeliska - Chocianów - Mod ?a - Os ?a - Boles ?awiec - Mierzwin - Nowogrodziec- Luba ? - Pisarzowice - Henryków - S ?awnikowice - J ?drzychowice - Zgorzelec/Görlitz.

  Autorzy opisali do ?? szczegó ?owo drog ? pielgrzymki oznakowan ? bia ?ymi muszlami. Oprócz suchego opisu trasy podane s ? w formie kapsu ? liczne informacje krajoznawcze dotycz ?ce historii, przyrody i dnia dzisiejszego odwiedzanego terenu. Szczególn ? uwag ? po ?wi ?cono miejscom kultu, sanktuariom i obiektom sakralnym znajduj ?cym si ? na trasie i w pobli ?u niej. W odr ?bnym rozdziale podano informacje praktyczne, g ?ównie o mo ?liwo ?ci znalezienia taniego noclegu na trasie.

  Buen Camino !