CENCORA Arkadiusz, JUREK Tadeusz, STASZKOW Kazimierz - Droga ?w. Jakuba. Województwo Opolskie.

Année de parution: 2010
Langue: Polonais Polski Polish pl

(POL. Lubomierz, Fundacja Wioski Franciszka ?skiej. 2010) : "Przewodnik pielgrzyma".

Mis à jour le samedi 24 août 2013
Répondre à cet article
 • Mars 2012
  18:55
  CENCORA Arkadiusz, JUREK Tadeusz, STASZKOW Kazimierz - Droga ?w. Jakuba. Województwo Opolskie.
  par Bernard Delhomme

  88 stron na papierze kredowym w pe ?nym kolorze, format 20 x 12 cm, 99 barwnych ilustracji w tek ?cie, 11 kolorowych mapek i planików miejscowo ?ci z zaznaczon ? tras ? w ?drówki. Oprawa mi ?kka. Wydanie I. Janice 2010. Niespecjalna jako ?? zdj ?? i mapek.

  Od po ?owy lat 80. zesz ?ego stulecia obserwuje si ? fenomen o ?ywienia ruchu na starodawnym szlaku p ?tniczym do Santiago de Compostela. Ze wszystkich krajów ci ?gn ? ludzie ró ?nych wyzna ?, kultur i j ?zyków by spotka ? si ? przy grobie aposto ?a Jakuba i prze ?amuj ?c ró ?norakie bariery i uprzedzenia odkrywa ? korzenie Starego Kontynentu. W ten sposób, cz ?sto zupe ?nie nieu ?wiadomiony odpowiadaj ? na wezwanie Jana Paw ?a II, który w 1982 r. tak wo ?a ? z Composteli : ...kieruj ? co ciebie, stara Europo, wo ?anie pe ?ne mi ?o ?ci : Odnajd ? siebie sam ?! B ?d ? sob ?! Odkryj swoje pocz ?tki ! Tchnij ?ycie w swoje korzenie ! Oddaj cesarzowi to co cesarskie, Bogu za ? to co Boskie !...

  W 1986 r. Rada Europy og ?osi ?a Drog ? ?w. Jakuba pierwszym europejskim szlakiem o wielkim znaczeniu kulturowym. Zaapelowano do w ?adz, instytucji oraz obywateli o odtwarzanie szlaków jakubowych i przywrócenie ich dawnego znaczenia.

  W przewodniku opisano dwa odcinki Drogi ?w. Jakuba.

  Droga Opolska jest wariantem starodawnego traktu komunikacyjnego zwanego Via Regia. Na terenie woj. opolskiego zaczyna si ? w okolicy Ujazdu i prowadzi przez Gór ? ?w. Anny, Opole, Dobrze ?, Skorogoszcz i Brzeg (110 km). Za Ma ?ujowicami wkracza na Dolny ?l ?sk i biegnie dalej przez Wroc ?aw i Zgorzelec do Composteli i a ? na Koniec ?wiata (Finis Terra).

  Nyska Droga ?w. Jakuba to szlak doj ?ciowy do Via Regia. Prowadzi z G ?ucho ?az przez Nys ?, Pakos ?awice, Kopice i Lewin Brzeski do Skorogoszczy.

  Autorzy opisali do ?? szczegó ?owo drog ? pielgrzymki oznakowan ? ?ó ?tymi muszlami. Oprócz suchego opisu trasy podane s ? w formie kapsu ? liczne informacje krajoznawcze dotycz ?ce historii, przyrody i dnia dzisiejszego odwiedzanego terenu. Szczególn ? uwag ? po ?wi ?cono miejscom kultu, sanktuariom i obiektom sakralnym znajduj ?cym si ? na trasie i w pobli ?u niej. W odr ?bnym rozdziale podano informacje praktyczne, g ?ównie o mo ?liwo ?ci znalezienia taniego noclegu na trasie.

  Buen Camino !