LYGAS Marek, GRDEN Wies ?aw, WINIARSKI Mieczys ?aw - Ma ?opolska droga ?w. Jakuba. Od Sandomierza do Krakowa.

Année de parution: 2010
Langue: Polonais Polski Polish pl

(POL. Pruszków, Rewasz. 2010) : "Przewodnik".

Mis à jour le samedi 24 août 2013
Répondre à cet article
 • Mars 2012
  18:59
  LYGAS Marek, GRDEN Wies ?aw, WINIARSKI Mieczys ?aw - Ma ?opolska droga ?w. Jakuba. Od Sandomierza do Krakowa.
  par Bernard Delhomme

  176 stron na papierze kredowym w pe ?nym kolorze, format B5 (120 x 165 mm), 111 barwnych ilustracji w tek ?cie, 21 kolorowych mapek i planików miejscowo ?ci z zaznaczon ? tras ? w ?drówki. Oprawa szyta ni ?mi, ok ?adka ze skrzyde ?kami. Wydanie I. Pruszków 2010 r.

  Od po ?owy lat 80. zesz ?ego stulecia obserwuje si ? fenomen o ?ywienia ruchu na starodawnym szlaku p ?tniczym do Santiago de Compostela. Ze wszystkich krajów ci ?gn ? ludzie ró ?nych wyzna ?, kultur i j ?zyków by spotka ? si ? przy grobie aposto ?a Jakuba i prze ?amuj ?c ró ?norakie bariery i uprzedzenia odkrywa ? korzenie Starego Kontynentu. W ten sposób, cz ?sto zupe ?nie nieu ?wiadomiony odpowiadaj ? na wezwanie Jana Paw ?a II, który w 1982 r. tak wo ?a ? z Composteli : ...kieruj ? do ciebie, stara Europo, wo ?anie pe ?ne mi ?o ?ci : Odnajd ? siebie sam ?! B ?d ? sob ?! Odkryj swoje pocz ?tki ! Tchnij ?ycie w swoje korzenie ! Oddaj cesarzowi to co cesarskie, Bogu za ? to co Boskie !...

  W 1986 r. Rada Europy og ?osi ?a Drog ? ?w. Jakuba pierwszym europejskim szlakiem o wielkim znaczeniu kulturowym. Zaapelowano do w ?adz, instytucji oraz obywateli o odtwarzanie szlaków jakubowych i przywrócenie ich dawnego znaczenia.

  W przewodniku opisano szlak z Sandomierza do Krakowa (wraz z nie wyznakowanym jeszcze wariantem doj ?ciowym z Tarnobrzega). Autorzy opisali szczegó ?owo tras ? pielgrzymki oznakowan ? ?ó ?tymi muszlami na granatowym tle. Oprócz suchego opisu trasy podane s ? informacje krajoznawcze dotycz ?ce historii, przyrody i dnia dzisiejszego odwiedzanego terenu. Szczególn ? uwag ? po ?wi ?cono miejscom kultu, sanktuariom i obiektom sakralnym znajduj ?cym si ? na trasie i w pobli ?u niej. Dodatkowo informacje praktyczne, g ?ównie o mo ?liwo ?ci znalezienia noclegu na trasie.

  Buen Camino !