ROZYCKI Bogus ?aw Wojciech - Zachodnie kresy Rzeczpospolitej. Wzd ?u ? granicy na Odrze i Nysie.

Année de parution: 2011
Langue: Polonais Polski Polish pl

(POL. Pruszków, Rewasz. 2011) : "Nie tylko przewodnik".

Mis à jour le samedi 24 août 2013
Répondre à cet article
 • Mars 2012
  19:05
  ROZYCKI Bogus ?aw Wojciech - Zachodnie kresy Rzeczpospolitej. Wzd ?u ? granicy na Odrze i Nysie.
  par Bernard Delhomme

  Borderlands occidentaux de la Pologne. Le long des rivières Oder et Neisse.

 • Mars 2012
  19:03
  ROZYCKI Bogus ?aw Wojciech - Zachodnie kresy Rzeczpospolitej. Wzd ?u ? granicy na Odrze i Nysie.
  par Bernard Delhomme

  320 stron, plus 24 strony barwne (44 zdj ?cia), 100 ilustracji czarno-bia ?ych, 45 mapek i planów, ok ?adka mi ?kka ze skrzyde ?kami, wewn ?trz skrzyde ?ek przegl ?dowe mapki pokazuj ?ce przebieg trasy. Wydanie I. Pruszków 2011.

  Wydana kilkana ?cie lat temu "Polska egzotyczna" " opowie ?? o w ?drówce wzd ?u ? wschodniej granicy Polski zdoby ?a rzesze czytelników. Autor "Zachodnich kresów Rzeczpospolitej" przekonuje czytelników, ?e na drugim ko ?cu naszego kraju wcale nie jest mniej ciekawie.

  Na licz ?cej prawie sze ??set kilometrów trasie spotkamy pierwszorz ?dne, powszechnie znane miejsca : Krain ? Domów Przys ?upowych ko ?o Bogatyni, imponuj ?c ? rezydencj ? magnack ? w Radomierzycach, transgraniczny Park Mu ?akowski, jedyne w Polsce Muzeum Bociana, ptasi raj w Parku Narodowym "Uj ?cie Warty", pozosta ?o ?ci wielkiej twierdzy w Kostrzynie. Ale s ? tam równie ? miejsca nieodkryte, a fascynuj ?ce, jak wioski Zaodrza ze ?redniowiecznymi ko ?ció ?kami, jak dawne miasteczka z zachowanymi ?ladami minionej ?wietno ?ci (Przewóz, Trzebiel i Widuchowa). S ? miejsca niegdy ? s ?awne i ch ?tnie odwiedzane, a dzi ? zapomniane i czekaj ?ce na ponowne odkrycie, jak park Dolina Mi ?o ?ci czy rezydencja saskiego ministra Henryka Brühla w Brodach. Jest klimat dawnego i obecnego pogranicza : ziem przed tysi ?cleciem s ?owia ?skich, potem czeskich i niemieckich, a po wojnie zasiedlonych przez przybyszów z dalekiego Wo ?ynia, Podola i Ziemi Lwowskiej. Jest wreszcie do ?? miejsca na samotne obcowanie z dzik ?, ma ?o przekszta ?con ? przez cz ?owieka przyrod ?.

  Ta ksi ??ka to nie tylko przewodnik. Oprócz informacji krajoznawczych znajdziemy w niej opisy spotka ? z mieszka ?cami tej ziemi, a tak ?e osobiste refleksje i prze ?ycia autora, który przeby ? ca ?? tras ? pieszo i - jak pisze - w ?druj ?c samotnie, nigdy nie by ? sam.