XXX - Pomorska droga Sw Jakuba.

Année de parution: 2014
Langue: Polonais Polski Polish pl

(POL. 2014) : "Przewodnik turystyczny".

Mis à jour le mercredi 11 juin 2014
Répondre à cet article
 • Juin 2014
  17:51
  XXX - Pomorska droga Sw Jakuba.
  par Bernard Delhomme

  Na ponad 200 stronach opisano ca ?y szlak od Kretyngi po Rostock. Wszystkie miejscowo ?ci po drodze w uj ?ciu turystyczno-kulturalno-religijnym. Dodatkowo przy du ?ej cz ??ci z nich umieszczono (co istotne dla pielgrzyma) informacje o potencjalnych noclegach.

  Przewodnik jest równie ? bogato ilustrowany i wyposa ?ony w mapki, które mo ?e nie s ? za bardzo dok ?adne, ale moim zdaniem powinny pe ?ni ? rol ? wspomagaj ?c ? przy za ?o ?eniu, ?e szlak b ?dzie dobrze oznakowany. Dodatkowo w samym przewodniku umieszczone s ? kody QR. Mo ?na zeskanowa ? je telefonem wyposa ?onym w odpowiedni czytnik i przej ?? na stron ? Pomorskiej Drogi ?w. Jakuba.

  Wydawnictwo b ?dzie dost ?pne dla szerszej publiczno ?ci dopiero w pa ?dzierniku (ale ju ? teraz dzi ?ki uprzejmo ?ci Starostwa mam dla Was dwa przewodniki – szczegó ?y ni ?ej), natomiast aktualnie trwa t ?umaczenie na j ?zyk angielski, niemiecki i litewski.