XXX - ?ytawska droga ?w. Jakuba. (POL. Lubomierz, Fundacja Wioski Franciszka ?skiej. 2010) :

Langue: Polonais Polski Polish pl

(POL. Lubomierz, Fundacja Wioski Franciszka ?skiej. 2010) : Gniezno. Zgorzelec. Praga. Cz ??? po ?udniowa Przewodnik pielgrzyma".

Mis à jour le mercredi 11 juin 2014
Répondre à cet article
 • Mars 2012
  19:11
  X collectif - ?ytawska droga ?w. Jakuba. (POL. Lubomierz, Fundacja Wioski Franciszka ?skiej. 2010) :
  par Bernard Delhomme

  104 strony na papierze kredowym w pe ?nym kolorze, format 19 x 13 cm, 106 barwnych ilustracji w tek ?cie, 15 mapek, 17 planików miejscowo ?ci z zaznaczon ? tras ? w ?drówki. Oprawa mi ?kka. Wydanie I. Janice 2010

  104 strony na papierze kredowym w pe ?nym kolorze, format 19 x 13 cm, 106 barwnych ilustracji w tek ?cie, 15 mapek, 17 planików miejscowo ?ci z zaznaczon ? tras ? w ?drówki. Oprawa mi ?kka.

  Od po ?owy lat 80. zesz ?ego stulecia obserwuje si ? fenomen o ?ywienia ruchu na starodawnym szlaku p ?tniczym do Santiago de Compostela. Ze wszystkich krajów ci ?gn ? ludzie ró ?nych wyzna ?, kultur i j ?zyków by spotka ? si ? przy grobie aposto ?a Jakuba i prze ?amuj ?c ró ?norakie bariery i uprzedzenia odkrywa ? korzenie Starego Kontynentu. W ten sposób, cz ?sto zupe ?nie nieu ?wiadomiony odpowiadaj ? na wezwanie Jana Paw ?a II, który w 1982 r. tak wo ?a ? z Composteli : ...kieruj ? co ciebie, stara Europo, wo ?anie pe ?ne mi ?o ?ci : Odnajd ? siebie sam ?! B ?d ? sob ?! Odkryj swoje pocz ?tki ! Tchnij ?ycie w swoje korzenie ! Oddaj cesarzowi to co cesarskie, Bogu za ? to co Boskie !...

  W 1986 r. Rada Europy og ?osi ?a Drog ? ?w. Jakuba pierwszym europejskim szlakiem o wielkim znaczeniu kulturowym. Zaapelowano do w ?adz, instytucji oraz obywateli o odtwarzanie szlaków jakubowych i przywrócenie ich dawnego znaczenia.

  Droga ?ytawska jest po ?udniowym odcinkiem szlaku wiod ?cego z Gniezna do Pragi. Liczy sobie 209 km, zatem 1/3 ca ?ej trasy z Gniezna do Pragi, która ma 603 km. Prowadzi przez terytorium Niemiec (?u ?yce) i Czech. Trasa : Zgorzelec/Görlitz ? St. Marienthal ? Hirschfelde ? Zittau/ ?ytawa ? Chrastava ? ?eský Dub ? Mnichovo Hradišt ? ? Mladá Boleslav ? Benátky nad Jizerou ? Stará Boleslav ? Praga/Praha.

  Autorzy opisali do ?? szczegó ?owo drog ? pielgrzymki oznakowan ? bia ?ymi muszlami z czerwonym krzy ?em. Oprócz opisu trasy podano liczne informacje krajoznawcze dotycz ?ce historii, przyrody i dnia dzisiejszego odwiedzanego terenu. Szczególn ? uwag ? po ?wi ?cono miejscom kultu, sanktuariom i obiektom sakralnym znajduj ?cym si ? na trasie i w pobli ?u niej. Podano te ? informacje praktyczne, g ?ównie o mo ?liwo ?ci znalezienia taniego noclegu na trasie.

  Buen Camino !