HODOROWICZ Iwony, MROZA Franciszka - Pielgrzymi na Drodze ?w. Jakuba.

Année de parution: 2009
Langue: Polonais Polski Polish pl
(POL. WAM. 2009) : "Przesz ?o ?? i tera ?niejszo ??". récit (pl)
 
 
 
 
Mis à jour le vendredi 19 mars 2010
Répondre à cet article
 • Mars 2010
  13:18
  HODOROWICZ Iwony, MROZA Franciszka - Pielgrzymi na Drodze ?w. Jakuba.
  par Bernard Delhomme

  Droga ?w. Jakuba jest jednym z najwa ?niejszych, chrze ?cija ?skich szlaków pielgrzymkowych. Istniej ?cy od ponad 1000 lat szlak, przetrwa ? do dnia dzisiejszego i przebiega przez niemal ca ?? Europ ?, ko ?cz ?c si ? w katedrze w Santiago de Compostela.

  Pielgrzymowanie do grobu ?w. Jakuba Aposto ?a Starszego w Santiago sta ?o si ? w ostatnim dziesi ?cioleciu popularne równie ? w Polsce. W ci ?gu ostatnich pi ?ciu lat, dzi ?ki zaanga ?owaniu szerokiej grupy duchownych, osób ?wieckich i ró ?nych organizacji oznakowano w Polsce ponad 1800 kilometrów odcinków Camino de Santiago. Z ka ?dym rokiem wzrasta liczba projektów, których celem jest reaktywowanie historycznych szlaków ?w. Jakuba w ró ?nych cz ??ciach naszego kraju. Ju ? dzisiaj mo ?emy stwierdzi ?, ?e Polska zaczyna odgrywa ? wa ?n ? rol ? w peregrynacjach do grobu ?w. Jakuba.

  Publikacja „Pielgrzymi na Drodze ?w. Jakuba. Przesz ?o ?? i tera ?niejszo ??” zawiera teksty referatów wyg ?oszonych podczas Mi ?dzynarodowej Konferencji Naukowej, która odby ?a si ? 12 wrze ?nia 2009 roku w Cz ?stochowie. Publikacja stanowi jedn ? z pierwszych w polskiej literaturze prób ? spojrzenia na Drogi ?w. Jakuba, zarówno w aspekcie historycznym, jak i przestrzennym.